Carpro Lakkrens Sett

Carpro Lakkrens Sett

Carpro Lakkrens Sett

Carpro Lakkrens Sett er den ultimate pakken for deg som skal ta en skikkelig dyprens av lakken før polering eller påføring av voks/forseglinger. Fjern alle typer/former for forurensninger slik at du kan arbeide på en helt ren overflate i stedet for å dra små forurensninger over lakken under poleringsfasen.
Spesialpris kr 599,00 Vanlig pris kr 999,00
Tilgjengelighet: På lager
SKU
BP-LRS1
Carpro Lakkrens Sett brukes i forkant av polering eller voksing. Dekontaminering av billakken er kritisk i forhold til riktig klargjøring for en rekke av årsaker. Du ønsker å fjerne alle forurensninger før polering slik at du kan arbeide på en ren overflate i stedet for å dra små forurensninger over lakken under poleringsfasen. Fjern dem først! Deretter poler eller voks kjøretøyet.


INKLUDERT I SETTET:

CarPro ImmoLube er et utmerket smøremiddel med en spesiell blanding av overflateaktive stoffer og løsemidler som er spesielt utformet for å redusere friksjon ved våtslip, polering og clay. Inneholder verken polymerer eller glansforsterkere og kan brukes på kjøretøyets lakkerte overflater, samt glass.

CarPro PolyShave Decon Mikrofiber Clayklut er basert på en avansert gummi polymer teknologi som eliminerer behovet for tradisjonell clay. Dyprenser lakk og glass for forurensninger som malingsflekker, tjære, vannflekker, sevje, veistøv etc. og etterlater overflaten ren, jevn og fri for alle forurensninger. Ved bruk av et PolyShave produkt fjerner du forurensninger på overflaten og for å fjerne forurensninger som ligger under overflaten, bruk Iron X.

CarPro Iron-X LS (lemon scent) er en svært effektiv metallpartikkelfjerner. Fjerner enkelt bremsestøv, veistøv og andre luftbårne jernholdige partikler som etser og spiser seg inn i lakken. Iron-X åpner porene i lakken og frigjør jernholdige partikler og nøytraliserer etsende forbindelser som har utviklet seg. Iron-X kan brukes på alle typer lakk og er sterkt anbefalt for alle klar lakkerte aluminiumsfelger.

CarPro Tar X er et kraftig rengjøringsmiddel for fjerning av fett, asfalt, insekter, gummirester, lim, trafikkfilm og andre gjenstridige forurensninger. Laget kun av naturlige løsemidler, utvunnet fra appelsinskall. Kan brukes på nesten alle overflater, uten fare for skade på underlaget.


BRUKSANVISNING

Bruk produktene etter behov, alt etter type forurensning du skal fjerne på kjøretøyet.

1. Skal du utføre full dyprensing, start med Tar X. Rist flasken godt og spray på en tørr overflate.
2. La den virke i alt fra 3 til 10 minutter avhenging av hvor tykk tjæren er og miljøet rundt deg er men pass på at Tar X ikke tørker på overflaten. Rør gjerne i området med en fuktig vaskemitt eller svamp før du skyller av.
3. Før du starter med Iron-X sørg for at det ikke er for mye vann på overflaten, noen dråper vann er ok.
4. Rist Iron-X flasken godt og spray direkte på overflaten som skal behandles eller du kan spre produktet ved å bruke liten svamp eller applikator til å dekke hele overflaten.
5. La produktet virke i 5 minutter i skyggen og du vil se produktet løser opp jernholdige partikler ved å endre farge til lilla/rød.
6. Ikke la det tørke i solen! Skyll deretter overflaten godt, slik du er sikker på at du har fått bort alle kjemikalierester. Bruk høytrykksvasker om du har.
7. Før bruk av PolyShave eller clay produkter, vask alltid kjøretøyet først.
8. Viktig: Innkjør PolyShave Claykluten på glasset før du bruker den på lakken.
9. Hold overflaten godt med smørning under hele behandlingen, bruk Immolube som smøremiddel for claykluten og hold overflaten våt og godt smurt for hvert panel.
10. Ikke press hardt på overflaten, PolyShave claykluten skal gli lett og ledig i vannrette linjer over overflaten.
11. Skyll ofte for å opprettholde en ren arbeidsflate.
12. Spyl og tørk bilen godt til slutt.


MER INFORMASJON CARPRO IRON-XFare

Kan være etsende for metaller.
Farlig ved svelging.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeskade.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Last ned sikkerhetsdatablad for CarPro Iron-X


MER INFORMASJON CARPRO IMMOLUBEFare

Inneholder: Alkoholer, C10-16, etoksylert, sulfater, natriumsalter. 15 % - 30 % anioniske overflateaktive stoffer.

Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Inneholder orange oil. Kan gi en allergisk reaksjon.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn!
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
Benytt vernehansker/vernebriller.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg

Last ned sikkerhetsdatablad for Carpro Immolube


MER INFORMASJON CARPRO TAR-XFare

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Irriterer huden.
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Meget brannfarlig væske og damp.

Last ned sikkerhetsdatablad for Carpro Tar-X
Write Your Own Review
Du omtaler:Carpro Lakkrens Sett